Livet har frågor, Jesus har svar
ב"ה
En användbar ordbok

Ordbok

Apostel

En person som har skickats ut på ett specifikt uppdrag att representera någon. Aposteln har samma myndighet som den som skickade honom.

Inom judendomen kallas detta "Shaliach", och inom kristendomen hänvisar det till de män som grundade de första kristna församlingarna och skrev de apostoliska skrifterna.

Apostoliska skrifterna

Apostlarnas skrifter under det första århundradet. Eftersom de alla hade personlig erfarenhet direkt från Messias, har de extra auktoritet och är grundläggande för den messianska tron. De är samlade i det "Nya Testamentet".

Besorah

Goda nyheter. Det hebreiska ordet för "evangelium". Har en militär ton och syftar bokstavligen till seger i krig, som i Guds seger över Satan, synden och döden.

Dop

Nedsänkning av en person i vatten. Symboliskt för att bli född på nytt, att lämna det gamla livet bakom sig och gå in i något nytt.

Ersättningsteologi

All slags undervisning som ersätter eller bortförklarar Israels unika löften och roller i Bibeln. Vanligtvis förnekar den Israel rätten att bo i landet, diskvalificerar dem som Guds utvalda folk eller förkastar deras auktoritet att tolka Toran.

Esséer

En judisk sekt som fokuserade på fromhet och celibat. Bodde separat från resten av samhället, nära Döda havet. Gav upphov till Döda havsrullarna. Aktiva under Jesu dagar, men nämns inte i de apostoliska skrifterna.

Evangelium

De goda nyheterna om Messias, enligt vittnesbördet från de fyra evangelisterna: Matteus, Markus, Lukas och Johannes.

De fyra första böckerna i de Apostoliska skrifterna är evangelier.

Fariséerna

En religiös rörelse från den hasmonéiska eran, aktiv på Jesu dagar och motsatte sig sadducéerna. Den blev senare grunden för rabbinisk judendom.

Det fanns åtta slags fariséer (Sotah 22b, J. Berachot 14b), men bara en av dessa åtta grupper var bra. Jesus hade både vänner och fiender bland fariséerna och uttalade verop över sju av grupperna (Matteus 23:13-36).

Förlossare

En person som betalar priset för att köpa dig fri från något, eller för att återköpa något till dig som du förlorat, vanligtvis ett arv. Ordet används bland annat om slavar, land och mänsklighetens synd.

Frälsning

När en person går från död till liv, från synd till rättfärdighet och inte längre är under Guds vrede.

Gemara

En detaljerad analys och kommentar till Mishnah. Ofta skriven som en diskussion mellan rabbiner. Den är mycket värdefull för att förstå kontexten och den praktiska tolkningen av Toran.

Ger

Detta är ett hebreiskt ord som bokstavligen betyder "främling". Ofta med hänvisning till främlingens roll inom Israel.

Goj

Se "hedning". Detta är det hebreiska ordet.

Guds rike

Se "Messianska tidsåldern".

Halacha

Judisk lag. En specifik tolkning av hur man uppfyller ett bud. Många diskussioner i Talmud handlar om korrekt halacha. Sammanfattningar av halacha finns att hitta i böcker som Shulchan Aruch.

Hedning

En icke-jude.

Herrens måltid

Jesu sista måltid tillsammans med sina lärjungar, dagen före påsk, då han etablerade det nya förbundet genom sitt blod. Det firas fortfarande idag till minne av Jesu offer.

Hillels skola

En inriktning inom fariséerna, grundad av Hillel, som levde strax innan Jesus. Den är mer liberal än Shammai. Jesu undervisning var mestadels i linje med Hillel (utom angående skilsmässa). Modern judendom är baserad på Hillel (i motsats till Shammai).

Jom Kippur

Försoningsdagen. En viktig högtid när vi tillsammans söker förlåtelse på personlig och nationell nivå.

Kohen

En präst inom judendomen. Måste vara en direkt ättling till Aron.

Kohen Gadol

Översteprästen. Hade det speciella privilegiet att få gå in i det Allra Heligaste, en gång om året, på Jom Kippur.

Lärjunge

En student. Sitter traditionellt vid rabbinens fötter och lär sig från rabbinen genom muntlig repetition och praktisk utövning i det dagliga livet.

Machloket

En tvist angående halacha.

Mashiach

Se "Messias". Detta är den hebreiska formen av ordet.

Mashiach Ben David

Se "Messias Davids son".

Mashiach Ben Yosef

Se "Messias Josefs son".

Messianska tidsåldern

1000 år av fred på jorden, efter Messias ankomst och den första uppståndelsen från de döda. Detta är en belöning för de rättfärdiga och Israels höjdpunkt. Kallas även Guds rike.

Messias

En kung eller överstepräst. Ordet betyder bokstavligen "smord med olja" och hänvisar till ritualen när någon kröns till kung eller invigs som överstepräst. Det hänvisar nästan alltid till Guds Messias, kungars kung och överstepräst i det himmelska templet.

Messias Davids son

Den regerande Messias. Detta är Jesus när han kommer andra gången.

Messias Josefs son

Den lidande Messias som dör för sitt folks synder. Detta är Jesus när Han kom första gången.

Midrash

Ordet har tre huvudsakliga betydelser:
  1. Ett sätt att tolka Tora, där man finner nya, djupare betydelser i texten, t.ex. genom numeriska talvärden, avvikande grammatik och parallella verser.
  2. Extra berättelser om personerna i Toran som ger en mera detaljerad bakgrund till deras liv och motiv.
  3. En kronologisk kommentar av Toran, baserad på de 54 Torah-avsnitten. Kan även innehålla lagtolkning. Bland de största midrashiska-kommentarerna är: Midrash Rabbah och Tanchuma.

Mishna

Den första skriftliga versionen av den judiska muntliga läran. Den innehåller många tekniska och praktiska detaljer om hur man utövar judendom.

Sammansatt av Jehuda HaNasi runt år 200.

Nattvard

Se "Herrens måltid".

Nya Testamentet

Se "Apostoliska skrifterna".

Den bokstavliga betydelsen är det "Nya förbundet" och hänvisar till den messianska tidsåldern (Jeremia 31:31-40). För att undvika förvirring försöker vi använda termen "Apostoliska skrifterna" istället för att klargöra att vi syftar på böckerna och inte den messianska tidsåldern.

Parasha

Ett avsnitt i Toran. Det finns 54 avsnitt, som kontinuerligt läses i en årlig cykel, en sektion per vecka. Man hänvisar inte till deras nummer, utan till deras namn, t.ex. "Toledot". Ibland läses två avsnitt på en vecka, beroende på om det är ett skottår eller inte.

Rabbi

En hederstitel för en person som har lärt sig tillräckligt med Tora och judisk lag för att representera Guds Tora officiellt.

Rosh HaShana

Det judiska nyåret. Kallas också trumpethögtiden. Symboliserar Messias återkomst.

Sadduccéerna

En mycket korrupt judisk sekt som kontrollerade prästadömet och större delen av Sanhedrin under Jesu dagar. De var motståndare till fariséerna, trodde inte på livet efter döden och ansågs med rätta vara kättare.

De drev även igenom Jesu dödsdom.

Sanhedrin

En judisk domstol. Det finns två typer av Sanhedrin:
  • Mindre Sanhedrin. Har 23 domare. Kan finnas en domstol i varje stad.
  • Stora Sanhedrin. Har 71 domare. Kan endast finnas i Jerusalem, på tempelberget.

Om det inte anges vilken Sanhedrin, avses Stora Sanhedrin. Endast Sanhedrin kunde utfärda dödsstraff. Jesus dömdes till döden av Sanhedrin, men under felaktiga omständigheter. Rättegången var inte juridiskt bindande.

Shaliach

Se "Apostel".

Shammais skola

En inriktning inom fariséerna, grundad av Shammai, som levde strax innan Jesus. Deras tolkningar av Toran är mycket stränga. De nämns ofta tillsammans med Hillel, som var mildare, när halacha diskuteras.

Sukkot

Detta är den stora skördsfesten på hösten, sju dagar lång. Det kallas också "Den stora högtiden", på grund av den stora glädjen under dessa dagar, eller "Lövhyddohögtiden" på grund av de små tillfälliga hyddor som man sitter i när man firar högtiden. Den symboliserar Guds rike på jorden.

Talmud

En sammanställning av Gemara och Mishna. Den är ämnesindelad med sex huvudavdelningar. Det finns två versioner av Talmud, en från Babylon och en från Jerusalem. Om ingen version anges, avses den babyloniska.

Tanak

En hebreisk förkortning som sammanfattar tre delar av Bibeln:
  • Toran
  • Profeterna
  • Skrifterna
Den första hebreiska bokstaven i varje del (T, N, K), tillsammans med en vokal ("a"), skapar ordet "Tanak".

Tetragrammaton

Guds namn. Består av fyra hebreiska bokstäver. Det uttalas för närvarande inte, istället används omskrivningar. Men det kommer att uttalas igen under den messianska tidsåldern.

Tora

Detta är de fem Moseböckerna, de första böckerna i Bibeln och grunden för allt som följer.

Tzitzit

Tofsar i hörnen på vissa judiska klädesplagg. Enligt ett bud i Toran.

Yeshua

Den hebreiska / arameiska versionen av "Jesus".