ב"ה
YeshuApp stänger ner
×

En ny ande

Livets ursprung

"Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ." (1:a Moseboken 2:7)

En av poängerna i denna vers är att Gud tog av sin egen Ande och blåste in den i mannen - och så blev han en levande varelse. Det betyder att livets källa och ursprung är Guds Ande, och definitionen av död är frånvaron av Hans Ande.

Anden är också boningen för våra känslor och begär, så ett säkert tecken på Guds Ande finns i våra liv är att vår drivkraft att göra gott blir starkare, och viljan att göra ont blir svagare (Hesekiel 36:26-27).

Vid detta laget är vi bekanta med hur man går från synd till rättfärdighet, från död till liv. Denna lektion fokuserar på tiden mellan det att vi börjar tro på löftet om evigt liv och tills det är uppfyllt.

Ett sigill

Ett sigill är ett unikt märke, likt en underteckning, som förseglar och gör ett kontrakt giltigt; och Gud förseglar alltid sina förbund (kontrakt). Därför satte han regnbågen i skyn (1:a Moseboken 9:11-15) och gav Abraham omskärelsen som ett tecken (1:a Moseboken 17:11). Det största och viktigaste sigillet i Bibeln är emellertid inte utvärtes eller synligt, utan invärtes; det är när Guds Ord skrivs på våra hjärtan.

I en nyckelvers från Femte Mosebok säger Gud följande om sitt Ord:

Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat. Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar (5:e Moseboken 6:6-9).

Guds Ord skall bevaras i våra hjärtan, ges vidare till våra barn, praktiseras i vår vardag ("som ett tecken på din hand"), studerade grundligt ("som ett band till påminnelse på din panna") och utgöra grunden för våra hem ("på dörrposterna") och för våra beslut ("på dina portar"). Detta är Guds sigill på varje sann troende.

En Hjälpare

Nu är det OK att säga: Men det finns 613 bud i Bibeln - detta är att begära för mycket!
Känn ingen oro! Gud lämnade oss inte utan hjälp. Under Yeshuas sista dag före korsfästelsen sade han följande:

Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande [...] han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. (Johannes 14:16-26)

Guds Helige Ande ges till alla som omvänder sig och tar emot Hans förlossning. Då blåser Gud in sin Ande i vår inre varelse igen, och vi får styrkan och förmågan att leva våra liv enligt Hans Ord (1:a Korintierbrevet 2:12-13). Detta kallas också "den Helige Andes sigill" (Efesierbrevet 1:13, 2:a Korintierbrevet 1:22) och att "födas på nytt" (Johannes 3:3-8).

En skillnad mellan jude och icke-jude

Det finns en liten skillnad mellan hur dessa 613 bud skall följas av judar och icke-judar. Judar skall hålla alla de fysiska buden bokstavligen, såsom omskärelse och de specifika lagar som bara gäller för präster, leviter och det fysiska landet Israel. Icke-judar behöver inte hålla de fysiska buden till samma grad och bör inte omskäras (1:a Korintierbrevet 7:18). De uppmanas dock att börja delta i de Bibliska högtiderna och lära sig av det rika judiska arvet och symboliken bakom de fysiska buden.

En gemensam lag

Å andra sidan skall alla judar och icke-judar följa den inre betydelsen av de 613 buden på exakt samma sätt. För varje fysiskt, yttre bud, finns en inre betydelse och motivering, och tillsammans uttrycker de 613 inre buden Guds kärlek - vilket är lagens syfte. Den dagliga bekännelsen till kärleksbudet i judendomen (5:e Moseboken 6:4-5) och den rabbinska betoningen på att älska vår nästa, bekräftar detta (Rabbi Akiva om Lev 19:18 , Shabbat 31a). Yeshua lärde också ut detta (Matteus 22:36-40), och även aposteln Paulus (Galaterbrevet 5:14).

Paulus och apostlarna går sedan in i mera detalj angående buden. Det finns 365 negativa bud (gör inte detta) och 248 positiva bud (gör detta), som kan kategoriseras enligt Paulus ord i Galaterbrevet 5:16-26 och som behandlas på många ställen i breven. Dessa är, återigen, endast inre bud, som är viktigare än de yttre, fysiska tecknen och traditionerna, men låt oss aldrig förminska betydelsen och rollen hos de yttre buden och det fysiska Israel, eftersom de är jordiska reflektioner av det himmelska och alltid skall behandlas med yttersta respekt.

Guds löfte

Om du blir en troende idag, är du inte perfekt imorgon; men här är Guds löfte och vittnesbördet från miljarder troende genom tiderna:
När du omvänder dig och sätter ditt hopp till Gud, börjar Han förvandla dig inifrån till att bli mer och mer lik Hans Messias. Det är Hans Andes verk, som lever i dig genom Hans nåd och din tro (2:a Korintierbrevet 3:18).

En dag kommer ditt hopp att manifesteras i den nya skapelsen, och du kommer att stå perfekt och felfri inför Gud när Han färdigställer din förvandling som börjar idag (Filipperbrevet 1:6), men mer om detta i nästa lektion...

Sammanfattning

  • Livets gnista kommer ursprungligen från Guds Ande
  • När vi omvänder oss får vi en ny gnista, en ny ande, som börjar förvandla oss från insidan.
  • Vi börjar då leva ut Guds kärlek enligt Hans Ord.
  • Denna process fortsätter hela livet tills vi går in i den nya skapelsen i ett perfekt tillstånd.

En bön

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta
    och ge mig på nytt en frimodig ande.
Förkasta mig inte från ditt ansikte
    och tag inte din helige Ande ifrån mig.
Låt mig åter få jubla över din frälsning
    och håll mig uppe med en villig ande.
Jag vill lära överträdarna dina vägar,
    så att syndare omvänder sig till dig. (Psaltaren 51:12-15)